1707 Locust St, Kansas City, MO 64108
5930 Nieman Rd, Shawnee, KS 66203